Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IX. NO. 2. MARCH, 10, 1 90 1. WOKAJUJU MAZASKA WAN) I. TIYOPA KIN CIQADAN QA. CANKO NAKUN OGISTIYEDA-I^, WICONI IYAHDE: QA WICASTA TONANA IYEYAPI ECE. TIYOPA OIQADAN KIN HE OHNA YA i>0 -MATTi 7 , LENT ECQNHAN TAKU 
ECANON OYAKIHI KIN* 

Hoksina aa wicincanna kin -hena 
akiian iciyaoi kte sni, fctfka akihan 1 
iciyapi kin he ecb'nhan akihannic^ve 
Kta. Tokenken ecanon Kta huwo? 
Wawipinxida kta, woimagaga owa- 
sin Lent econban adustan kta. taku 
wanji Wakantanka' eeayeeon kta. 
Taku kin dena„ecanon kta oyakibi, 
qa tanyan ecanon kinhan wowastedu- 
he kta. Tohan tuwe wanji dena tan- 
yan ahopa ca sanua takuna econ sni, 
keonKecinpi. Tuka hena econ okihi 
sni kinhan dena econ kta iyececa. 

Hahanua Mass wosnapi ope kta. 
Lent woeconpi kin oyape kta. 
Tiyata wanapin on waceyakive kta. 
Susbeca oinajin ecanon kta. 
Itancan kakija oyakapi wowapi kin 
dawa kta. 

Habannah kikta, qa ecana iwanka wo. 
Taku ota bececa yukan. 

Tuwe Catholic heca kecin kinhan 
wowaci, qa tukte on wowiyuskin on 
witayapi kinhan Lent econban hena 
en ye kte sni. 

Catholic henica e iwanniyakapi 
kin hena kokipe sni wo. ST. PATRICK. 

ST. PATRICK sicecaqehan, sina- 
sapa wan : istagonga en miniakastan 
aipi, unkan mini wanica tka sinasapa 
kin Patrick nape en yuze qa on ma- 
kata susbeca kaga tuka ecen maka: 
kin etanhan mini nahdok hiyu.. Un- 
kan mini wan on tokata wicasta owo- 
tanna kta miniakastanpi kta on Wa- 
kantanka wowapetokeca on yutaniu 
kin sinasapa kiii ista on b.dujaja un- 
kan istagonga ciqon towan. St. Pat- rick nabanhcm tanka sni ecen taku 
Wowapetokeca wanjigii en tanin. 
Tohin ininitan da tipi ko mini oj una 
qa' Peta ko on sni, econhan woda tu- 
ka, tipi mini ojuna qa peta, kagapi 
Kta' okihi pica sni keciyapi. 

"Tipi han«e nahanlicin nina Hcin 
mini oi>a sni wan en i qa nape, kin 
mini oputkan qa zaptan sbuya unkan 
mini es a ide qa sanpa mini aya esta 
sni sni. 

-Nakun tohin waniyeta wan St. 
Patrick tankan hoksina ob skata un- 
kan timahen kinhda unkan caga ecee 
timahen akiyahda. unknn wohe ciu 
heya, cansakana ees etanhan ayaku 
sni, on peta ideyapi kta tka; be eeon- 
han waniyetu teliike ja can kin te- 
hiKa. Patrirk V- /a mini en cetipi 
Kin qa ide Kf .v r akanranka cin, un- 
kan ide, ^ >en cagi peta en ehpeya 
qa we ,&, sni kte hca unkan asusbe- 
ca kaga qa aniya. Decen econ un- 
kan peia km idesasa. qa tipi kin iyo- 
kata, qa eco ihan ite kin iyoyanpa oa 
tona en yukan pi kin wanyakapi. 

St. Patrick tanksitku wan kici an- 
petu eca tahcaska a wanyakapi 6cee. 
unkan wiciyanna kin tokentken' Ban 
qa Mcahe qa kte: tuka ubdokiikin 
yuiyotankiye qa kionniye kin en su- 
sbeca kaga, unkan wancahnana okizi 
qa ni, qa tuktena yazanhda sni. Tu- 
ka okahdeca kin ecehnana tanin, wo- 
wapetokeca Patrick kin on Wakan- 
tani<a econkiye kin isdonyapi kta 
heon, Waniyetu akesakpe kin he- 
han otonwe wan en on kin hen wa- 
nianu wicasta a hi qa Patrick manu 
akiyahdapi qa wicasta itancan wan 
Mileho eciyapi, en Patrick wiyope- 
yapi Ireland makoce kin hetu. 

Hen yuhe cin he tahcaska awan- 
kiciyaka, qa otakiya kakija, osni 
esta hena banhepi ko tahcaska awan- yaka qa is maste tanka esta nakun; 
hecen iyotah'han iyekiya esta Wa- 
kantanka * cekiya, qa Wakantanka 
towastedake kin cante kin en On he- 
on osni, maste, inagaju, qa hewanka 
esta hena etanhan awanyaka qa on 
Kiorfniye sni. Waniyetu sakpe he- 
banyan decen itancan wan yuhe kin 
en wacintankaya htani, qa awicake- 
ban hena Wakantanka tawacin ecen 
toKata hen icimani ye qa wicanagi 
kuwa Kta on yuwiyeya, tuka najice 
kte wanna iyehantu, qa wowanyake 
en wanyakivapi, unkan wata wan 
hetanhan ye kta unkan hen ope sipi 
qa Milcho etanhan iyaye si pi. 

Patrick token econsipi qon econ 
econ. qanukte tanhan iyaye kte qon 
hena on Wakantanka awanyaka; an- 
petu yamni unkan oicimani kin 
France makoce kin ehan ipi, qa he- 
tanhan iye tatnakoce kin nina itehan. 
He econban makoce kin hen nahan- 
hcin tuwena nina hcin ouiiye sni, he- 
cen St; Patrick qa ob owicape kin 
opta yapi qa, Onmanpi kin dotilipa- 
yapi, unkan Patrick cekiya unkan 
wancahnana kukuse ospaye wanji 
wicitokab najinpi, qa hena yutapi qa 
iwakisakya yapi kta heon. 

Ota akihde iyotanhan iyekive he- 
ban PatricK hunkake tipi kin ake 
ehanki, qahen cistiyena on hehan 
ake wowanyake wan Wai<an tanka 
wanyagkiya, unkan (Irish) Iasica 
obe wanji ekta wicaye kta cinpi e 
wanyagkiya. De wowanyaKe kin on 
Patrick (monk) sinasapa heca kta 
cin, heon Italy ekta waniyetu tona wa- 
onspeiciciya, qa sinasapa kagapikin 
hehan Ireland makoce ekta i, Wick- 
low makospe kin hen omaka 432 eban 
ihunni. Tuka oyate hen onpi kin 
Patrick wahtedapi sni on hen tehan 
on sni, hecen hetanhan wata ope qa witawan Holmpatrick eciyapi hen 
ihunni, hetanhan Down ohute kin 
hen ihunni. 

Wicasta wakan "hen wanna Irish 
ovate kin wabhspewicakiya, qa wa- 
tukahda wanin wita kin hen sicaya 
kuwapi esta opta bmani skah. W T an- 
ca cekiya '-Mass- wosnapi econ kin 
econban wicasta wan wakansica kici 
on e minisa wiyatke kin cansakana 
wan banska e on papson, tuka toki- 
conpi kin wancake Wakantanka ki- 
cu, maka kin: nakawa iyaye qa wica- 
sta qon niyake mahen iyaya. W T ita 
kin opta Patrick omahi kin wamanon- 
wicasta kin tuktekten ktepi kta tka, 
qa tuwe wan .wicasta owotanna kin 
de kte kta 1 skan tuka ookive kin 
(iyaya) sdonya. / 

Wicasta wacinyepica kin de Pat- 
rick canpahminyan tawa kin ohna 
omani ecee qon ecen omani kta keya, 
hecen ya unkan wicasta sicapi qeya 
iyapepi qa wahukeza on ipahclad 
capapi; unkan token on heya cin kin 
St. Patrick bkahniga qa on cante 
sica. 

Iyohakam ake wamanon wicasta 
qeya hnayanpi kta cinpi, qa wanji te 
konza, qa he niye kta qa cekiciciye 
sipi, tuka Wakantanka wicada sni- 
yan, unkan heca te hca qa unmanpi 
kin nina yusinyeyapi. Hehan naka- 
ha awecakehanh cekiciye sipi qa ki- 
dapi. Hehan onsiwicada qaicicawin 
en i qa mahpiyata kiya awicakehan 
cekiya qa ake ni, unkan iyohakam 
he miniakastanpi qa wocekiye opa. 

Hecen omani kin on wicohan kin 
iyopteya, waniyetu tehika kes inyan 
akan wanke qa nakun invan wan 
ipahinyan; hecen Wakantanka etkiya 
wicanagi kuwa. Wowapetokeca 

econ kta on wowasake Wakantanka 
qu, heon wayazankapi kin asniwicaya, SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Kntered at the Postoffice at Fort Totten X. Dak. 

as second class matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. MARCH, 10, 1901. qa tapi ota niwieaya. Wicohan tan- 
kinkinyan econ kin on wicasta itan- 
canpi qeya St. Patrick wahtedapi 
sni, Tara en mniciyapi qa wicasta 
itancan wanjigji en opapi econhan 
en wanwieayag i. 

Tara en, Meath makokaspe kin en 
wicasta kin hena Baal wokisnapi kta 
cetipi kte cin hetu, tuka Patrick en 
yuwakan. 

Woekicetu anpetu kte cin (Easter) 
itokab Slane ekta i qa wakeya itiki- 
caga. Oape kin he en Tara en wi- 
casta itancan omniciye tipi en wica- 
sta itancanpi kin owasin emniciya. 
He Baal wakagapi ohodapi kte cin 
iyehantu; qa wakagapi wayusnapi 
kin Tara paha kin ide sni kin hehan- 
yan tuwena ceii kte sni anaptapi wo 
ope kagapi. He econhan, Patrick 
(Paschal) woacaksin petijanjan kin 
idekiya e wicastayatapi ti kin etan- 
han wanyakapi. Wakagapi wawa- 
yusnapi kin nina iyokipipi sni, qa 
canzepi. Anpetu hepiyena waon- 
spekiye kin omniciye kin wicitokab 
ye kta keciyapi. Tara en wicasta- 
vatapi qa wicasta itancanpi kin wa- 
wahokonwicakiya. "Wi wan oho 
dapi kin he Wakantanka hinapeya 
qa ake iyayeya, qa he onkiyepi on 
etanhan econ; tuka he ohinniyan he 
iyopte kte sni. Tona ohodapi kin 
hena onsiya tapi kta. Tuka onkiye 
Wi hcake Jesus Christ he ohouncla- 

Wicasta itancan Dubtach eciyapi 
kin, he tokaheya yuhomnipi qa mini- 
akastanpi. Anpetu tonana iyohakab 
wicastayatapi sunkaku wan Conall 
eciyapi kin he wowicada kin en wi- 
cada. Hecen Irish wicasta itancanpi 
kin e tokaheya cansusbeca kin kini- 
hanpi. Wakagapi ohodapi kin iyo- 
kipipi sni qaas hehan Patrick tanin- 
yan eciyapi kte cin kokipapi. 

Wakanhan wicasta wan Lochu eci- 
yapi kin he St. Patrick itkokipe wa- 
cin. Wanikiya ihatia qa ija he wa- kantanka heca keiciya. Qa wakan- 
han kin" on oyate kin wicada wicaya. 
Nakuns maka kin etanhan wakan- 
tkiva kinyan ye kta keye, qa anpetu 
wan en wicastayatapi qa oyate kin 
wicitokab econ wacin. Tuka St. 
Patrick ecan ija en on, qa decen ce- 
kiya: "0 Wakantanka, Iyotan wa- 
sake cin, Nicaje wakan yasice kin de 
awihnuniyan wo, qa nakun tona ekta 
nihdipi kin hena namnipi kte sni, 
tuka Niye eceena en icicawin hdipi 
kta." Wicoie dena ihunnikiye sni 
ecen Lochu kutkiya iyaya, qa waon- 
spekiya isiha kin en inyan pa ahde 
ihpaya, qa wancahnarta ta iyaya. 
Waniyetu wikcemna-nom sam zaptan 
sni ecen Ireland ataya kinin Catholic 
hecapi, qa wakagapi ohodapi qon 
tukteetu owasin henakeca. 

Te kte cin waniyetu wikcemna 
itokab hehan Archbishop heca, qa 
Saul otonwe en on, _ qa Irish wo- 
cekiye woope wicakicaga. Wanna 
te ikiyena sdonkiye qehan Armagh 
ekta ayaoi kta cin. Qa ayapi tuka 
tahepi ohnihde wan en ihdutanin qa 
icicawin hde si — Saul en te kta ke- 
ciya. Hecen icicawin hde qa wani- 
yetu wikcemna sakowin sam sahdo- 
gan, omaka 465 March 17, anpetu 
kin en St. Patrick maka kin detan- 
han tokan ivava. ST. JOSEPH WI TAWA KIN. 

March wi kin en St. Joseph 
yuonihanpi kta e qupi, qa March 
19 anpetu kin he tawa, Wanikiya 
cincaya, qa okodakiciye owancaya 
wowinapeyapi. A. D. omaka 22 he 
tukte iyehan ta iyukcanpi; hehan 
waniyetu wikcemna sakpe, waniyetu 
wikcemnanom sam sanpa Mari wi- 
tansnaon kin kici on. 

St. Josepn ehanna wicasta okitanin 
Judea en wicastayatapi etanhan ica- 
ga. Nazareth en tonpi, tuka wowi- 
jice nice cin Wakantanka nape kin 
taninyan wanyakapi qa Jerusalem 
ekta aki. 

Waniyetu wikcemna yamni sam 
yamni qehan Mari Witansnaon kin 
yuze kta e kici on, koska kin tipi 
wakan en witaya wacekiyapi qa can 
saaye owasin yuhani, unkan Joseph 
yuhe kin he etanhan wahca ape pa- 
ha qa hca, qa ecahankeya wakiyena 
wan wakantanhan kinyan hiyu qa pa 
akan iyahan. Unkan hetanhan Jo- 
seph ite qa taku owasin owanyag 
waste. Waniyetu akenonpana kin 
heehanna skaya (woahtani tanka co- 
na) on kta iciconza qa hetanhan ta- 
ku sica sdonye sni. 

Bethlehem ektakiyapi qa Waniki- ya tonpi kin iye tokaheya hena owa- 
sin wanyaka qa ohoda, Jesus awan- 
yake qa waonsDekiye qa hunku wa- 
kan kin nakun awanyaka. 

Deon St. Bernard hecen eya: St. 
Joseph wicasta owotanna qa wacin- 
yepica Wakantanka tiwahe tawa en 
awanyakiya. St. Joseph Jesus wan- 
yake cin on heceena wowiyus'kin yu- 
he sni, tuka adoksohan on qa yuha 
tokankan on qa kihna kin hena on ko 
iyuskin, qa htawicikini wayanzanka 
esta hehanyan,ecen Mari iyokis'ni kin 
hehanyan. 

"Oihanke sni Htayani kin de adu- 
stan qa oziniciye kta cicida," eya. WICOWOYAKE. 

WICASTA ONSIKA TAKODA- 
KU KIN. 

WICASTA istagonga qa huste 
wan otonwe canku amanipi kin ica- 
hda najin qa candowankiyapi wan 
yuhoton yanka, qa nape onma eciya- 
tanhan is mazaininiyatke wan ohna 
mazasana da qa pazo najin. Tate 
osni kin taheyake hdehdecahe kin 
kagan iyaya qa hecen nina ite onsi- 
ke tica. llecece esta icahda iyayapi 
kin tonana onsidapi seececa. Owasin 
inahnipi qa osni kin on tuwena ito 
inajin qa mazaska opiye kin en ma- 
zasana okide kta okihi sni. Tateka- 
homni hiyu qa wicasta onsika tawa- 
paha kin kahbok iyaya. Akan ama- 
nipi kin icahda cahdepi tonaken ihpa- 
ya. Napinkpa cona nape sayena 
hdutantan. qa akes sagye on katan- 
tan, tuka iyeye sni, hecen ake can- 
do wankiyahan, wapaha cona pasmin- 
naka qa sansan tate kapohaya najin. 

Oyate kin ahi qa etoopteya eya- 
yahan, cantewastepi, heyake waste- 
stepi, wica qa winyan kin sinaapa- 
hdate sanksanica qa panpanna onpi 
qa ohde coza wasteste napinkpa ko 
onpi esta, wanjina wicahcana kin de 
en etowanpi sni. 

Iyecana winohcana wan hoheya 
tanhan ocanku kin ohna Keheyena 
canbdasKa qa cansakana ko qin u. 
Canbdaska kin wanjigji hanskaska qa 
yusdoheya u, qa hena tukte en pahi 
qa pahte kin okitanin. 

Waqin u yanke qa ecen candowan- 
kiva yanke ikivena hi. Wapaha co- 
cona yanke qa wapaha tawa kin ica- 
hda yanka wanyaka. 

Inajin qa hahonta wan on can qin 
qon he vuska, hecen canbdaska kin 
kpahpa. Wapaha kin icu qa ecen 
onkiciciye qa wapaha ogena tannina 
wan napin tuka ikikcu qa on iyayu- 
stag iyakicaska. "Osni, ci? eya. 

Pomnamna. 

"Anpetu de ota iyacu sni he?" 

Yutokicinyan sicanopiye nape ma- 
hen iyekiye qa mazasana wan ikikcu 
qa mazawiyatke tawa en okihnake 
qa hehan can kin kicin qa kinhda. Received Subscriptions for 
The Eyanpaha. From White Blanket, 
White River $ .75 

From Oak Creek, Altar- 
society, Father Bede 1 . 50 

From White Thunder Creek 
Father Digmann 3.25 ROSEBUD, S. DAK. 

St. Francis' Mission, 
Feb. 13, 1901. 
Mitakola, ito St. Joseph omniciye 
okaspe oyasin le onahonpi kta wacin 
ye lo. Hopo mitakolapi, oyanke 
oyasin mazaska awanyaka wanjila 
luhapi kta hecin, oyanke nitawapi 
ecela heca luhapi iyutapi waste ke, 
ataya wanjila ehapi he hecetu sni ye 
lo. Omniciye tanka kin he bloke- 
han kiyuspeya cajeblate he ake epin 
kte. Ho hena bluha ca nation po. 

Nitakolapi wanji 
Frakcis J. Tataxkamakalhpaya. MINlAWlCAKASTANPr. 

Fort Totten N. D. — Feb. 3, Jo- 
seph, anpetuwakan nonpa, Tunkan- 
wakana oa Tacancega cinhintkupi. 

Feb. 19, — Rosa, wi wanji, Jo- 
seph Mazakahomni qa Mary Winona 
cunwintkupi. 

Feb. 19, — Martha, wi wanji, Jo- 
seph Mazakahomni qa Mary Winona 
cunwintkupi. W1CATA. 

Ft. Totten, Feb. 8, Margaret, 
waniyetu 6. Znzuheca cunwintku. 

Feb 9. Angela, waniyetu 4, Bap- 
tist Demarce qa Mary Ann cunwin- 
kuoi. 

Feb. 26. Martin, waniyetu 1, 
Stanislaus Merrick qa Wanbdiahe- 
win cinhintkupi. INYAN ICAGE. Richmond Ind. Feb 22, ehan wi- 
eahapi wan tokan ayapi kta eyutido- 
kapi unkan tan can qon he ataya in- 
van icao-a nina tke, hecen wicasta 
torn akivuhapi. Tuwe taku sdonye kin owasin oyaka 
ca he taku sdonve sni ota ovaka ecee. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. REPORT OF MISSION WORK AMONG INDIANS AND WHITES BELONGING TO THE 

STANDING ROCK MISSION DURING a. d. 1900. 
INDIAN MISSION, Baptisms. St. Peter's Church, Fort Yates, (Agen- 
cy, N. Dak. by Rev. Bernard O. S. B. 

St. James' Church Porcupine JN. Dak. 
by Rev. Bernard O. S. B. 

St. Elisabeth's Church Cannon Ball, 
N. Dak. by Rev. Francis, O. S. B. 

St. Benedict's Church, S. D. Rev. 
Martin, Bede and Francis, O. S. B., 

St. Edward's Church, Mad Bear's 
camp, S. D. by Rev. Francis O. S. B. 

St. Bede's Church, Oak Creek S. D. 
Rev. Bede O. S. B. 

St. Aloysius' Church, Grand River, 
S. Dak. by Rev. Bede O. S. B. 

White People. 

St. Peter's Fort Yates. N. Dak. 
St. James', Porcupine N. Dak. Children. 
M. F. ! Adults. 
M. F. £ 


CO 

a 


OQ 

& 


O) 


>> 
"S 

3 

a 

.2 
'3 u 


to 
fa 3 

£a 
a 

ir 1 ° 


DO OQ 

to 


a . 


be 

'S 
u 


13 
a 


U O 

sis? 


pi 

CD 

to 

O 

1-5 


u 
a 

3 


3 CO 

s 
* a 
h a 


Si 


s 
ft 
s 


OQ 


OQ 12 13 13 2 5 a 

O cfl 

H fa 

40 28 -6 16 958 22 28 40 68 S3 . 
cS to 

.8/3 

fl o 

S'J3 

a co 

58 OQ 
305 15 42 384 — 40 38 78 _ 175 Standing Rock Agency. 
30 miles West of the Agency. 13 6 — 3 23 50 14 74 3 — _ 4 19 12 44 16 434 3 47 70 117 — 222 . 22 " North " 

15 1292 21 74 89 163 60 261 16 " South " 

7 275 4 22 26 48 — 83 34 

_ 188 38 " 11 722 51 65 116 10 13 1 2 26 81 9 1318 15 84 116 200 12 359 40 " Southwest .57 51 17 9 134 338 24 79 5383 10 
5 3 236 346 444 790 130 1593 

40 
15 59 55 18 10 142 353 24 82 5619 346 444 790 13q 1648 STANDING ROCK, N. DAK. 
Jan. 1, 1901. 

Mitakuyepi, ciksuyapi heon iapi 
pteyena epa wacin ye do. Eya omaka 
teca eciyatanhan dehan en onhipi heon 
eciyatanhan hepin kte do. Onkan mi- 
takuyepi, omaka teca wocante waste 
iyaya iciyumna nape kiciyuzapi ecee, 
omaka teca kin en tuka omaka teca 
kin taku onkahipi kte cin sdononkiyapi 
sni; omaka teca kin en onkipi eca 
makoce tokeca ekta onkipi kin iyececa; 
po qa ocanku sdononyanpi sni; taku 
ayakipa kte cin sdonyaye sni, wihiyaye- 
na oape otoiyohi makoce owancaya wi- 
casta kektopawinge torn tapi ecee; he- 
cen omaka iyohi woyawatanka wikcemna 
topa owihanke wanica ektayapi, Wa- 
kantanka ti kin etu qa is wokakije owi- 
hanke sni kin en, wanjikji hecinpi na- 
hanhin waniyetu wikcemnamanapein- 
wanka sni; nahanh htawani kta. Honh 
isecaca takecinpi sni, makoce kin de 
tohanyan wanke cin hehanyan ni onpi 
kecinpi omaka teca en yapi. Ito taku 
conana epiu kta qa heon omaka teca 
kin en iduskinpi kta, omaka teca kin 
en anpetu iyohi en Wakantanka woon- 
qupi. hecen woonqupi waste kin de ou- 
nagipi taku on unkamnapi kta ikiyena [ 
do; hecen anpetu iyohi token tanyan! 
nite kta on nikduwiyeyapi kta iyececa; I 
ninagi en vvicohan sice cin henadutokan | 
kta qa taku waste en oyaju kta qa 
toketi mahpiya kin taku on yakamna 
kte cin he euanon kta, tanyan ikduwiye- 
ya po! Hecen tohan nitapi kinhan 
vvicuiye kin dena nayahonpi kta. "Hiyu ' 
wo! Ate niyawaste kin Ate tokiconze j 
kin en ya pu!*" Wov»api wakan en 
heyake waste hea unqunpi kta keya 
owapi. Wakantanka ti waste kin ed 
onyanpi oncinpi kinhan wokoyake kin 
de uiahpiya kin en opetonpi okibipi sni, ' tuka maka akan onyakonpi kin icunhan 
he onkamnapi, kagegepi qa yujajapi 
qa skaya anpetu iyohi kicun po; woko- 
yake he woowotanna kin hee, Wakan- 
tanka iyotan owotanna qa taku owo- 
tanna sni mahpiya tiiyohpaya okihi sni; 
maka akan onnipi kte cin he onqonpi 
qa hen onnagipi taku asape qa owotan- 
na sni kin onyutokanpi kta qa taku 
iwaste kta koyag onyanpi kta. Wico- 
han waste econqonpi kinhan hena ee. 
Omaka teca kin icunhan woicicage wan- 
jigji kaga po! Decenya omaka kin 
icunhan anpetu iyohi ceji pawakihte kta 
qa tuwena aiwaye kte sni he wakuwa 
kta. Omaka teca kin icunhan tuwa 
iyokipi sni maye qa is sicaya makuwa 
kinhan yewicasipi wanji taku eye ciqon 
he weksuye kta. "Taku sica niktepina 
kta iyowinkiyapi sni po; tuka waste on 
taku cin ktena po!" De ecanonpi kta qa 
tona sicaya makuwapi kin wocekiye 
ewicaweciciye kta. Wanikiya toie kin 
weksuye kta; "tona wookiye kagapi kin 
hena wicayawastepi; hena Wakantanka 
cinca ewicakiyapi kta." Wicakige wa- 
canni kte sni qa tuvve nom tokakiciya 
onpi kinhan wicabduasni kta wakuwa 
kta: de owakihi sni kinhan anpetu 
iyohi cewicaweciciye kta; hecen cantepi 
kin Wakantanka owicayutan kta qa ake 
oeiwastepi kta. Tuka omaka teca 
icunhan wokamna iyotan waste kin he 
wicanagi Wakantanka etkiya ohiyapi 
kin hee St. Jacob tawowapi kin he ki- 
ksuya po. "Nihunka wanji wanji enitan- 
hanpi wowicake kin etanhan nuni qa 
tuwe he ake ekta yuhomni kinhan, tuwe 
wahtanisa wan canku onuni kin etan- 
han yuhomni kinhan he wicanagi wan 
wiconte etanhan eyaku kta, qa wowa- 
htani ota akahpe kta e he sdonkiye kta." 
Decen omaka teca anpetu tokaheya kin 
en waawacanni kta; tokaheya Wakan- 
tanka ohoyada kta, nagi niyakiye wa- canni kta,nakun onmapi kin on^iwi- 
cayadake kta. Ho dena econpi kinhan 
omaka teca en waskuyeca icaliyayapi 
kta. Hena ecanonpi kta iyececa tka 
omaka teca en yaipi can woyuha on 
etkiya anayecitanpi ye do. Hena icinu- 
pa econpi kte sni hcin po. Mitakuyepi, 
Wakantanka en iciconzapi kin tehike 
hca en tuwe keSta sdononyanpi, tka 
hecece sa iciwaste kin he on tehike ye 
dekas en iyeonhinciyapi ye do; he kiksu- 
ya po. Mitakuyepi, tuwe Wakantanka 
en iciconze cinhan Wakantanka icaje- 
yad, taku on wawokiye cinhan he ikikcu 
kte sni. Mitakuyepi, tuwe ocekiye opa 
kecin kinhan dena awacin onspeiciciyin 
kta qa wanjina isa econ ute kta; icin 
hena oncinpi kin on ee ye deka6 heon 
tuwe slnasapa en opa esa Wakantanka 
taku ke cin iyecen econ sni kinhan he 
tanyan sni. Nakun^tuwe wowapi kin to- 
han wankan onspe esa tawacin kin han- 
ske sni na wicasa iyuha iwankam ici- 
ye cinhan he wowapi wakan kin yuha 
nuni Kta nacece do. Ho yunkan hena 
en awacin po. Wowapi onspe kin wa- 
cin onyayapi sa kehapi sa ye do; iyeg 
wowapi onspe kin witkotkokapi ye deka, 
ohinni wahtanipi sa ye do; tuwe woce- 
kiye opa kecin kinhan ohinni hihanna 
can wocekiye eye kta qa ohinni Yutapi 
Wakan icu kte sa, qa wicasa wakan 
ohinni ihukun iciye kta qa owote iyohi 
cekiye kta. Ho hena econ kta tuwe 
ocekiye opa kecin kinhan. Ho mi6 miye 
kin hinah waniyetu maota sni tka wo- 
wapi on hena sdonwaya. Heciyatanhan 
en eya hepe qa wicasa wakan kin taku 
emakiye cin waujigji econ uwata. 
Heon eya omniciye econpi kes en bde 
sni tokasa en bde 6ni esa wocekiye epe 
cin dena Wakantanka nahon nacece cin 
ecanmi heon, ho hecetu ye dekaS, ake 
dehand wocekiye epina on de cicagapi 
ye do. Omaka teca icunhan maka 
owancaya St. Joseph na St. Mary ya- onpi kin mitawacin on nape ciyuzapi ye 
do. Benjamin White Bird. WAKPASICA, S. D. Jan. 4, 1901. 

Ito lehanl taku wanjigji yao- 
tanin cisi kte lo. Eya lei hekta Oct. 
1, heehan St. Joseph okolakiciye 
apikiyapi na lena oitancanpi. 

James Mahpiya Wanbli itancan. 
Chas. Wanbli-hunkesni okihe. John 
Tomahawk wowapi kaga na ogligle. 
Wanbli wahacanka mazaska awanya- 
ka na wicahapi awanyaka. Paul 
First Hawk iyapi awanyaka na wa- 
mnayan. John Fruner wiyokihe yu- 
ha na wayazan awanyanka. Frank 
Tasunkeopi tiyopa awanyaka na wa- 
yazan awanyaka. Wamniyomnima- 
za, Cetan Wankantuya, James 
Longrock, Martin Kutepi, Joseph 
Cloud Eagle ogliglepi. Cetantoka- 
he wakpamni. Ho mitakuyepi, he- 
na Wakantanka el wowapi ecakicon- 
pi kte wicayustanpi. 

Ho mitakuyepi, lei hekta Dec. 25, 
heehan Christmas unyuhapi; tokahe- 
ya omniciye tipi el wocekiye econpi, 
P. C. Howard econ na hehanl woko- 
yake kiconpi na tipiwakan etkiya 
manipi wiyokihe yuha tokaheya ma- 
nipi; olowan 19 he ahiyayapi na tipi 
wakan el mazaskanskan 6 behan iyo- 
tankapi na P. C. Howard wocekiye 
econ na lowanpi, hehanl wicasa torn 
woglakapi; Ptesan wicasa Cetanluza- 
han, James Mann na Ben Eaglestar, 
hena torn woglakapi na inseya win- 
yan torn woglakapi na hehanl iyapi 
kiyuskapi na mazaskanskan 7 apa SLNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. hehan wotapi na hehanl ake wicasa 
torn woglakapi, Paul Frist Hawk, 
Big White Mann, Cangleskawanya- 
kapi, Louis Canlipisapa, hena wo- 
glakapi na inseya winyan torn wo- 
glakapi, na inazaskanskan 12 apa 
ehan wotapi na tasoan kpamnipi na 
wooekiye econpi na lowanpi, maza- 
skansxan 2 apa wospipi na can kin 
heon wicasa torn woglakapi; Chas. 
Wankalmato, Wanbliwahacauka, 
Ben. Bowler. P. 0. Howard hena 
torn woglaKapi na inseya winyan torn 
woglakapi. Na hehanl ake maza- 
skanskan 3 apa ehan ake wotapi ake 
5 apa ehan wotapi. Ho mitakuyeui, 
hecel wicohan onyuhape lo, na awe 
omaka teca el ake wotapi. Ho he- 
eetn we lo. Ho mitaKuyepi, okola- 
kiciye kin leontankapi sniesas onani- 
eive kin lei lila onskanoi kte hci ye 
lo. Ho mis' iniye kin le taku lilahci 
tan van owakagu ge sni esa ohinniyan 
omnicive can iyoni el owapa kte hci 
ve lo mitakuyepi. na taku sica el on- 
kuoi kte sa el eontonwanpi sni waste 
ve lo. Ho eyas henala epa wacin ye 
lo. Jvuha nape ciyuzape lo. 
John Tomahawk. 

Wowapi kaga. STANDING ROCK AGENCY, 

N. Dak. Jan. 9, 1901. 

Mis taku wanji miyeeidaotanin 
wacin. Eva Eyanpaha en tohinni 
takuna epe sni waon we, tka ito de- 
hand taku wanjigji awacin waon he- 
on miyecidaotanin nina wacin ye. 
Onkan de on mitakuyeui wotanin 
cicagapi. Jesus makata hi aon he- 
han wicasa wijica on makata hi sni 
tKa wicasa onsika, wahtanisa hece on 
makata hi; yunkan he en awacanmi 
ye. Wicotawaein kin heka kecanmi 
ye; onkan tuwe Jesus onsika on ma- 
i<ata hi kecannipi na onsiye hcin wo- 
cekiye en nihduhapi esa Wakantan- 
ka taku he cm iyecen ecanonpi sni 
kinhan, he tohinni wiconi kin yaka- 
mnapi kte sni ye. Qa tuwe maka 
akan jica escan taku maka on kin 
ivukun iciye cinhan onsikena kecan- 
mi ye. Iho heon tuwe wocekiye 
ooa kecannipi hantanhan, taku heca 
sni kinkan hena en wancakes ese en 
taku en eye sni kinhan he waste ye. 
Tka tuwe wocekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon hena en tawacin 
ohinni yeya on kinhan, he hecetu sni 
ye. Ho henana epin kta. Hehand 
tipiwakan ed wocekiye eye onkiui 
can decen ecouqonpi kte sni tka wa- 
kiye. He nakun ociciyakapi kta 
wacinye. Tipiwakan kin he Wa- 
kantankati qa cincakinhe is omnici- 
ye tipi kin he ee, qa he Itancan tipi 
heon. Tohan anpetuwakan cekiye 
onkipi eca timahen kinihanyan on- 
yakonpi kta, canpeskamakahde na- 
onjinpi kta, oksanksan eontonwanpi 
kte sni, tuwena taku sni on ia onko- 
kiyapi sni qa ihapi kte sni; tuwena 
timahen cansi qais takuna vate kte 
sni; dena nakun wakanheja onspepi 
kta cinpi. Mitakuyepi, tuwena ce- 
kiyapi econhan tankau skan kte sni; 
tipiwakan ohomni skatapi kte sni; 
maka akan wicasa itancan wan itokam deconpica he? Hiya hena ee kaes 
econpica sni ye. Hehan es tipiwa- 
kan kin he mahpiya qa maka en I- 
tancan wan he ti heon ohoondapi 
wakiye, qa he wada unkipiheon oho- 
peva ohodaya onsiiciclaya naonjinpi 
kta, qa tona wowapi onspepi kinhan 
hotanka\a dov\anpi kta, qa tona on- 
spepi sni kinhan tohan iyehantu kin- 
han canpeskamakahde inaj.-.Tpi kta; 
dena owasin tipiwakan en econpi kte 
hcin pi! hecen wicasta qa Wakan tan- 
ka ista kin en iyokipi kta. Tipiwa- 
kan kin en ohinni Wakantanka yan- 
ka heon etanhan Wakantanka tipi 
tawa kin eya cajeyatapi qa hen ohna 
Wakantanka eceedan onodapi kta. 
heon en isnana itokan ehclepi ye. 
Wakantanka owancaya on we. tipi 
wawan kin he en Yutapi Wakan en 
Jesus nagi tancan qa we ko ohna 
hduha yanka. Heon etanhan tohan 
tipiwakan en yapi eca, tokaheya 
ohodaya canpeskamakahde inaoniinpi 
qa hen yaiiKapi econhan iapi kte sni. 
lhaui kte sni, qa nakun tagojapi kte 
sni; tuka WaKantanka eceena awa- 
cin yukanpi kta; tipiwakan owasin 
ruahen wahnawosnapi wan yanka qa 
he akan Mass-wosnapi kin akan can- 
koka wan yanke qa he mahen Yuta- 
pi wakan kin hnakapi, he ikivedan 
petijanjan wan iianjan hdepi, Wa. 
Kantanka ohodam on hecen econoi 
qa nakun Wakantanka ohinniyan 
hen yanke cin he kiksuya onyanpi 
kta on he heconpi ye. Tipiwakan 
tiyoksan Wanikiya iteowapi qa Mari 
witansaon km qa wakanpi iteowapi 
otKepi hena Wakantanka qa mahpi- 
ya awacin onyanpi kta on hena otke 
ye. Hehan tohan tin onkivayapi eca 
tivooa kin en miniyuwakanpi qeya 
han; en tin onyanpi eca naoe okopu- 
ktanpi qa susbeca onkakicicagapi kta 
hecen on hena hen han, qa tohan 
candowankiyaoi eca mahpiya ekta 
wanagi wastepi wakan oi token Wa- 
kantanka owinanke wanin yatanpi 
he onkiksuyapi kta iyececa ye; on- 
kan hena eqe econqonpi kte cin en 
e onye. Icin hena iyecen Hcin econ- 
qonoi kte dekas wocekiye kin de en 
oonpapi ye, he kiksuve wacinpi. To- 
han tipiwakan en onkipi can yute- 
kcinyan ceonkiyapi sececa wakiye. 
Wicasa wakan onkitawapi token tipi 
wakan en itimahen woecon sipi he- 
cinhan hena en etonwanpi. Dena 
miyecinka sdonwayesni ye; dena wa- 
yawa oti en onspemakiyapi, tka hen 
ecena sni, nakun sinasapa kin he na- 
kun onspemakiya, heciyatanhan on 
wowapi en onspemiciciya hecen on 
taku sdonwayiua, taku wanjigji wan- 
bdaka owakihi ye; heon mitakuyepi, 
wayawa oyapapi hena heca on cin 
hena en etonwanpi; taku on Katholic 
wayawa oti en oyanapi he? Hena onnispepi kta on hen oyapapi ye. 
Hehan wi otoiyohi Yutapi- wakan 
iyacupi kinhan he waste ye. Eyas 
to henana epin kta. Eya wicoie ota 
yusonuica sni bcluha tka dehat.d E- 
yanpaha kin okan kte sni wakiya 
heon henana epin kta. 

Owasin mitawacin on napeciyuza- 
ni. Margaret Tacankuavasi'ewin. CROW CREEK AGENCY, S. D. 
Jan. 28, 1901. 

Eyanpaha taku wanji tokaia da 
otanin kta eue ciqon he de e ye do. 
July 5. 1900 omnicive tanka qon he 
ehan Sisseton S. Dak. etanhan hipi 
kin hen liui wakan on etanhan Moses 
St. John wamnakiyani, qa wicasa 
dena mazaska eknaKaui. 

Louis Menard $1.00 

Thomas Fiord 1 .CO 

Charley Cleymore 1 .00 

Joseuh Ganoe 25 

Rosebud witaya omnicive ciqala 1 .00 

Ptegouecamato 50 

Mahpiya \\ an bli ,. , ... .50 

Congress wamnayapi kin .... 1 .90 

Louis Menard 10 

Hecanhaka .25 

Mrs. M. Menard 1.00 

Mrs. Duville ..... .25 

Mrs. Jackson 25 

Thomas White 50 

Mrs. Goudeau 1.00 

Tansnaon Wakpa en St. Jo- 
seph okodakiciye onpi kin 

decen ehnakapi v->. 2.50 

Mary Emery . .' . .25 

Effend ;. .30 Witaya $13.55 

Ho hehanvan hecetu; hehan wani- 
yetu cokaya owicohan kin he yamni 
kiya econpi. Okodakiciye wanjina 
tka icitehanhanyan onpi heon hecon- 
pi. Mis miye aa winyan mitawa ki- 
ci qa Ehakekdi tawicu kici hena tipi 
wakan teca okna wacekiyapi kte cin 
en oonpapi, hecen token sKanpi kin 
sdonwaye sni, hecen toksa iye token 
econpi hecinhan kclaotaninpi kta 
ecanmi ye do; econmasipi sni hecen 
qa omaKiyakapi sni hecen ltuyacin 
Eyanpaha owakiyaka owakihi sni ye 
do. Henana epin kta; owasin nape 
ciyuzape do. 

Thomas White. FORT PIERRE, 

BAD RIVER, S. DAK. 
Jan. 6, 1901. 

Ito le anpetu kin el wayaotanin 
cisi kta wacinye. Eya Wakpasica 
qel St. Mary okolakiciye apiiciyapi 
ca he laotanin kta wacin ye, He- 
kta Sept. 25 qon hehan apiiciyapi na 
lena oitancanpi. 

Sophie Ptesaniyamaniwin itancan. Mary Mahpiyacekiyewin okihe. 
Lizzie Cloud Eagle wowapi kage. 
Alice Sinawin mazaska awanyake. 
Martha Piyakiyotankewin wiyokihe 
he yuha. Maggie Onpanaciciwin 
iapi awanyake. Emma Slow Eao-le 
wokagege awanyake na wamnaye. 
Rosalia Bear lowan itancan. I^izzie 
Cloud Eagle, na Piyakiyotankewin 
wavazan awanyakapi. Josephine 

Mazasawin, na Rosa Itowancawin 
wigliglapi hecapi. Rosa Eagle 

Plume wakpamni. Fanny Spotted 
Hawk tiyopa awanvanke. 

Ho mitakuyepi, lena wi akenom 
Wakantanka ena wicasa wakan ihu- 
kuya litanioi kta ca wicayustanpi. 
Ho mitakuyeui, Sinasapa wocekiye 
kin le wastewalakin na el waniyetu 
mazaptanla qon hehani el owapa, na 
hehantan wanna waniyetu 11, vukan 
lehantu qon he wicolian tanka wan 
maqupi, yukan mayuhicapi qon he 
iyececa selececa ye. Ho mitakuye- 
pi, tokata omnicive tanka kte cin el 
zaniyan iyuskin wanonkiciyakaDi kte 
ecanmi ye. Na mitakuyepi, woce- 
kiye womnave kin el lila skan pi; he- 
ceca kinhan omnicive kin tanyanyin 
kte, na mitakuyepi, Wakpasica qel 
St. Mary okolakiciye kin onwikce- 
nana nonpapi qeyas wocekiye eciya- 
tanhan lila c>nskanpi ca onaonyahon- 
oi naceca. Na mitakuoepi, St. Ma- 
ry na St. Joseph okolakiciye tonaki- 
ya yaonpi qon he onyeksuyapi kte 
oncinpe. Na St. Mary okolakiciyepi 
kin bliheiciyaui na womnave kin eci- 
yatanhan lila skanpi, hececa kinhan 
okolakiciye kin tanyan Iapi kte. Na 
mitakuyepi, Wakpasica qel oncona- 
lapi tka tohani hukul onkivayapi sni 
ye, ecin womnayan eciyatanhan lila 
onskanoi; canke heon heoncecane. 
Na mitakuyepi, omniciye kin iyohila 
el owaua kte hcin ye, na tuktektel 
owakasna cana liglila ivomakipi sni 
ye na womnave eciyatanhan lila wa- 
SKan kte hcin ye. Na mitakuyepi, 
wowapi wakan kin wanblakin na el 
tokel kapi qon hena ablezni na heon 
lila wocekiye eciyatanha,n waskan 
kte hcin ye; ho hecetu we. Mita- 
kuyepi, tohani Eyanpaha kin takuni 
yaotanin wasi sni ye, canke letan- 
han qon he taku ota epin kta awacan- 
mi tka ikowape na heon iwanvank 
taku epin kta wacin ye. Na eya 
wocekiye kin le lila wastewalake kin 
heon el blihemiciye, ria mitakuyepi, 
nahanhci takuni tanyan iblukcan 
owakihi sni ye stanhan wicohan tanka 
wan maqupi qon heon etanhan woce- 
kiye kin el lila awacanmi ye. Ho 
mitakuyepi, eyas wana henala epin 
kta ca St. Mary na St. Joseph okola- 
kiciye tonakiya yaonpi qon iyuha 
cante wasteya nape ciyuzapi ye. 

Lizzie Cloud Eagle. AT